ความรับผิดชอบต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์
  • 8 December 2017
  • 2,200
  • 0
การวางรากฐานคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับ ต่างแสวงหาความยุติธรรมที่เท่าเทียม โอกาสที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม โดยปราศจากการแบ่งแยก แตกต่าง สิทธิเหล่านี้มีความหมายอยู่ท
อ่านต่อ