ความล้มเหลวในการใช้ชีวิต
  • 7 October 2020
  • 223
  • 0
การพัฒนาโรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่  มักเป็นการพัฒนาด้านวัตถุ  ความสวยงามของตัวอาคาร  และอุปกรณ์การเรียน มากกว่าการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน  ทั้งๆ ที่การศึกษา  คือหัวใจใน
อ่านต่อ