ตลาดริมน้ำโบราณบางพลีสมุทรปราการ

 
  ตลาดริมน้ำโบราณบางพลี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่เป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองสำโรงพื้นตลาดเป็นพื้นไม้ 
  สามารถเดินติดต่อกันได้ เดิมชื่อตลาด“ศิริโสภณ”สันนิษฐานว่าชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราวพ.ศ.2400 เป็นตลาดโบราณริมคลองสำโรงเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากไฟไหม้และยังคงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้าง

 

   ตลาดริมน้ำโบราณบางพลีเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งและมีความรุ่งเรืองมากในอดีตเป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานครการเดินทางในสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยการแจวพายและแล่นใบเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ในคลองสำโรงตลาดน้ำบางพลีถือเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมายสมควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษสืบต่อไปดังคำกลอนของสุนทรภู่ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมเส้นทางการเดินทาง