วัดเล่งเน่ยยี่ 2
หรือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดมังกร2นนทบุรี
 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

75หมู่4 ถ.เทศบาล 9 ต.โสนลอยอ.บางบัวทองจ.นนทบุรี11110

โทร.0-2571-1155 0-2920-2131  โทรสาร0-2571-1155

วัตถุประสงค์การสร้างวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ

    1.เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ๕๐ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ที่คณะสงฆ์จีนนิกายได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

    2.เพื่อตั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมพร้อมทั้งเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิกาย

    3.เพื่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมไทย-จีนเป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรและสร้างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไป

ข้อมูลเพิ่มเติม และเส้นทางการเดินทาง