เงื่อนไขและข้อตกลงในการโพสต์เวบบอร์ด

  1. การจัดหมวดหมู่ในเวบบอร์ด ทางเวบได้กำหนดหมวดหมู่ให้เลือกใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หากมีหมวดหมู่ใดที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม สามารถแจ้งเพิ่มได้ที่ senleknamsaii@gmail.com
  2. ห้ามโพสต์ขายของผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้น
  3. ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
  4. ห้ามโฆษณาสินค้าหรือสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด
  5. ห้ามใช้ข้อความลามก อนาจาร หรือใช้ภาพที่ไม่เหมะสม
  6. ห้ามโฆษณาสิ่งเสพติดทุกประเภท
  7. ห้ามลงข้อความ หรือเนื้อหาในเชิงวิจารณ์ เกี่ยวกับ การเมือง ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  8. ห้ามโฆษณาชักชวนเรื่องการพนันทุกชนิด
  9. หากตรวจพบการผิดเงื่อนไข ทางเวบจำเป็นต้องลบทิ้งทันที
Avatar
Hipotraining Consultancy
การวัดประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ในการจัดร้องเรียน จะต้องมีการวัดประสิทธิภาพในหลากหลายด้าน เพื่อให้การจัดการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าเป็นไปได้อย่างสูงสุด ตัวอย่างการวัดประสิทธิภาพ ได้แก่   1. เปอร์เซ็นต์การร้องเรียนของลูกค้า   = ((จำนวนลูกค้าที่ร้องเรียน * 100) / จำนวนลูกค้าทั้งหมด ) การวัดเปอร์เซ็นต์การร้องเรียนของลูกค้า ทำให้ทราบถึงความมากน้อยของลูกค้าที่ร้องเรียนเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ หรือ ซื้อสินค้า   ยิ่งเปอร์เซ็นต์การร้องเรียนของลูกค้าสูง ยิ่งไม่ดี ต้องปรับปรุงการให้บริการ หากเปอร์เซ็นต์การร้องเรียนต่ำ มีแนวโน้มลงลง แสดงถึงการบริการที่ดี และ การจัดการข้อร้องเรียนที่ดี   2. เปอร์เซ็นต์การกลับมาของลูกค้าที่ร้องเรียน  = ((ลูกค้าที่ร้องเรียนแล้วกลับมาใช้บริการ * 100) / จำนวนลูกค้าที่ร้องเรียนทั้งหมด )   การวัดเปอร์เซ็นต์การกลับมาของลูกค้าที่ร้องเรียน ทำให้ทราบถึงความมากน้อยของลูกค้าที่ร้องเรียนแล้วกลับมาใช้บริการอีกเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ   ยิ่งเปอร์เซ็นต์การกลับมาของลูกค้าที่ร้องเรียนสูง แสดงว่า การจัดข้อร้องเรียนของบริษัทดี ลูกค้าที่ร้องเรียนจึงกลับมาใช้บริการ หากเปอร์เซ็นต์การกลับมาของลูกค้าที่ร้องเรียนต่ำ แสดงถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่ค่อยจะดีนัก   3. เปอร์เซ็นต์การจัดการข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด    = ((ข้อร้องเรียนที่จัดการภายในเวลาที่กำหนด * 100) / จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด)   การวัดเปอร์เซ็นต์การจัดการข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด หรือ ที่ได้ตกลงกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความมากน้อยของจำนวนข้อร้องเรียนที่พนักงานสามารถจัดการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ   ยิ่งเปอร์เซ็นต์การจัดการข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดสูง แสดงว่า การจัดข้อร้องเรียนของบริษัทดี ประสิทธิภาพการทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดมีความเป็นไปได้สูง หากเปอร์เซ็นต์การจัดการข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดต่ำ บริษัทต้องรีบดำเนินการปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพราะลูกค้าย่อมไม่พอใจจากการร้องเรียน และ ไม่พอใจจากการจัดการข้อร้องเรียน   4. เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่พอใจ = ((จำนวนลูกค้าที่พอใจ * 100) / จำนวนลูกค้าทั้งหมด) การวัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่พอใจ ทำให้ทราบถึงความมากน้อยของลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วเกิดความพอใจเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ   ยิ่งเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่พอใจสูง แสดงว่า การให้บริการของพนักงานดี ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพอใจสูง หากต่ำ แสดงถึงการบริการที่อาจจะไม่ดี ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ   5. อัตราการรักษาลูกค้า  =(( จำนวนลูกค้าที่รักษาไว้ได้* 100) / จำนวนลูกค้าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ )   การวัดอัตราการรักษาลูกค้า ทำให้ทราบถึงความมากน้อยของจำนวนลูกค้าที่ธุรกิจสามารถรักษาไว้ได้ ให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ   ยิ่งอัตราการรักษาลูกค้าสูง แสดงว่า การจัดการข้อร้องเรียนและให้บริการของพนักงานดี ทำให้ลูกค้าไม่หนีไปใช้บริการของคู่แข่ง ในทางตรงข้ามหากอัตราการรักษาลูกค้าต่ำ แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการไม่ดี   6. อัตราการสูญเสียลูกค้า  = ((จำนวนลูกค้าที่เสียไป* 100) /จำนวนลูกค้าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ )   การวัดอัตราการสูญเสียลูกค้า ทำให้ทราบถึงความมากน้อยของจำนวนลูกค้าที่พนักงานไม่สามารถรักษาไว้ได้เมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ   ยิ่งอัตราการสูญเสียลูกค้าสูง แสดงว่า การให้บริการของพนักงานไม่ดี ทำให้ลูกค้าหนีไปใช้บริการของคู่แข่ง หากอัตรายิ่งต่ำ แสดงว่า การให้บริการของพนักงานยังไม่ดี รวมทั้งการจัดการข้อร้องเรียนไม่ดี  เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนต้องสามารถแก้ปัญหาได้ ต้องควบคุมไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง แต่ต้องพลิกสถานการณ์ให้ร้ายกลายเป็นดี Cr.หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาอ่านฟรีได้ที่ se-ed บุคทุกสาขา  หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2ได้ที่ https://hipotraining.co.th/ ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย